Vergaderdocumenten 2020

 
Op deze pagina treft u de vergaderstukken aan voor de ledenraadvergaderingen van Huisartsenkring De Gelderse Rivieren in 2020.

Agenda en vergaderstukken digitale kringledenraad d.d. 18 november 2020

1.1. Agenda kringledenraad d.d. 18 november 2020
3.b. Jaarplan 2021 incl. begroting en vaststelling contributie 2021 
4.a. Jaarplan LHV 2021 en begroting LHV
4.b. Richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg
4.c. Reactie op vraag inzake vaccinatie COVID-19 door huisartsen
4.d. Traject verandering opzet vereniging LHV (MOVE)
7.0. Verslag ledenraad 23 september 2020

 Agenda en vergaderstukken digitale kringledenraad d.d. 23 september a.s. 

1. Agenda Kringledenraad d.d. 23 september a.s.

4.a. Houtskoolschets VWS
4.b. Medisch generalistische zorg aan WLZ patiënten, 
4.c. Update richtlijnen voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg 
4.d. Kerntaken in de praktijk.  

Houtskoolschets VWS
De LHV is samen met NHG, VPH en InEen bezig met onder andere mogelijkheden tot het afnemen van de werkdruk binnen de ANW op korte en langere termijn en het eerlijk verdelen van de verantwoordelijkheden voor de diensten binnen de beroepsgroep.

Daarbij is ook een visie op de langere termijn voor de totale acute zorg in ketensamenwerking essentieel. Ook het ministerie van VWS heeft zich hierover gebogen. De zogenaamde “houtskoolschets” is de uitkomst van een brede consultatie in het veld.

De houtskoolschets is dat wat het zegt: een schets van de samenwerkingsrichting waarin de acute zorg in Nederland zich zou kunnen bewegen.

Het voornemen is, indien mogelijk, hierop een gezamenlijke reactie te sturen namens LHV, NHG, InEen en VPH.

Aan de LHV-ledenraad wordt gevraagd hiervoor input te leveren. Om dit goed te doen, horen wij graag jullie reactie op 4 elementen in deze notitie:

1. Gemeenschappelijke triage in regionaal georganiseerde Zorgcoördinatiecentra;
2. Spoed verdelen in hoogcomplexe en laagcomplexe organisaties met daarin een grote mate van samenwerking tussen de verschillende partners (bijvoorbeeld met de thuiszorg en de crisisdienst);
3. Streven naar één regionale organisatie voor laagcomplexe spoedzorg;
4. Spoedzorg 7 x 24 uur voor laagcomplexe zorg, dus ook overdag tijdens kantooruren; Hoe kan deze het beste vorm krijgen?

Het gaat om een reactie op de hoofdlijnen, dus niet om details in de uitwerking. Belangrijkste vraag is, of bovenstaande elementen wel of niet gewenst en haalbaar zouden zijn.

Voor het kringbestuur zijn belangrijke aandachtspunten:

- of achter de voordeur voldoende capaciteit beschikbaar is voor opvang van spoedzaken, met een eerlijke verdeling van lasten over alle zorgverleners (ook GGZ en ouderenzorg bijv.).
- of opgeschaalde triage zodanig vorm kan worden gegeven, dat er geen onnodige toestroom is naar HAP/SEH
- dat huisartsen voor hun eigen patiënten overdag de beste inschatting kunnen maken en zorg kunnen verlenen.

Medisch generalistische zorg aan WLZ patienten 
Dit onderwerp is eerder besproken in de kringledenraad en LHV-ledenraad.
Er is naar aanleiding van de reacties uit o.a. onze kring nog eens kritisch gekeken door het LHV-bestuur en er is landelijk overleg geweest met betrokkenen. Belangrijk: er is “geconstateerd dat we nog niet klaar zijn om de set van werkafspraken (convenant) te tekenen. De reden is niet zozeer de inhoud van de afspraken, maar vooral de zorgen over de beweging die gaande is, die versterkt is door de verschijning van het NZa-rapport Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten. We zien in dat rapport geen antwoord op onze inbreng namens de huisartsen. De NZa lijkt het onderbrengen van de Wlz-zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een reële optie te vinden”. 

Een en ander heeft geresulteerd in bijgaande notitie, die nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. Kern van de besluitvorming:

Aan de Ledenraad worden de volgende vragen gesteld:

1. Ondersteunt de Ledenraad de uitgangspunten voor beleid van de LHV voor complexe ouderenzorg en mensen met een beperking?
2. Hoe kijkt de Ledenraad naar de ondertekening van het convenant medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking met InEen, Iederin, Kans+, ZN, NVAVG, VGN, V&VN? 

ad 1: Door overheid en stakeholders wordt voortdurend getracht een deel van de zorg voor deze patiëntengroepen bij de huisartsen onder te brengen. De LHV stelt duidelijk dat de huisartsenzorg hiervoor zowel kwalitatief als kwantitatief onvoldoende toe in staat is. de verschillende leidraden die de LHV heeft gepubliceerd geven aan wat de huisarts wel en niet kan doen en welke randvoorwaarden daarbij horen.

Onderbrengen in de Zvw zou naar mening van de LHV de zorg voor Wlz-patiënten niet ten goede komen en vergroot de druk op de huisartsenzorg. Wij vrezen dat na de discussie over medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking en in de complexe ouderenzorg, ook discussies over andere sectoren volgen. Wij vinden het belangrijk eerst meer duidelijkheid te krijgen over de koers van VWS en de NZa en antwoord te krijgen op onze vragen en kanttekeningen.

ad 2: Het LHV bestuur geeft argumenten voor wel of niet ondertekenen van de set van werkafspraken. 

  • Voor: Hierin is op zich de positie van de huisarts juist goed geborgd. Er staat immers zwart op wit dat het uiteindelijk aan de individuele huisarts is te kiezen of wel of niet zorg wordt geleverd. En alle door ons gestelde randvoorwaarden zijn opgenomen. Dit niet ondertekenen zal tot verbazing leiden en zal naar mening van de andere partijen, VWS en NZa geen recht doen aan hun coöperatieve opstelling.
  • Tegen: het risico dat het wordt gebruikt om de huisartsen verder onder druk te zetten in deze beweging en de beeldvorming dat huisartsen, na ondertekening van dit ‘convenant’ door de LHV, overal verplicht zijn om deze zorg ook te leveren. Dat is niet wat is afgesproken, maar kan door andere betrokkenen wel zo worden geframed.

Update richtlijn bereikbaarheid en beschikbaarheid 
In 2013 is de richtlijn bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg herzien. Zeven jaar later maken werkdruk overdag en in ANW, meer aandacht voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk, technische ontwikkelingen en de grotere rol van de digitale bereikbaarheid van de huisarts een update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg noodzakelijk. 

Gevraagd besluit aan de Ledenraad:
Gaat de Ledenraad akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg:

• Meer aandacht voor technische oplossingen en digitale manieren van communiceren;
• Afraden van gebruik antwoordapparaat en mobiele doorschakeloplossingen omdat daarmee de spoednorm van 30 seconden niet of moeilijk gehaald kan worden;
• Veranderde definitie van huisartsen spoedzorg*;
• Aandacht voor de relatie van beschikbaarheid huisartsenzorg overdag en werkdruk in ANW; 

Belangrijkste verandering is het nadrukkelijker afraden van gebruik van ‘bandjes’. verwoord als: 
“Daarbij is de praktijk bij voorkeur 10 uur, maar minimaal 6 uur per dag digitaal en/of telefonisch bereikbaar voor patiënten, waarbij de patiënt te allen tijde de mogelijkheid moet hebben om direct contact met de voorziening huisartsenzorg op te nemen. Het gebruik van een antwoordapparaat raden we sterk af gegeven de mogelijkheid voor andere digitale en/of telefonische oplossingen. Wilt u toch een antwoordapparaat blijven gebruiken, dan niet tussen 8.00-10.00 en 15.00-17.00 uur.”

*: De definitie van spoedzorg is vastgesteld tijdens de Woudschoten conferentie op 21 januari 2019. In de vernieuwde kernwaarden en kerntaken is opgenomen: “spoedeisende huisartsenzorg is bedoeld voor gezondheidsklachten die medisch gezien direct of binnen enkele uren beoordeeld moeten worden.”

Kerntaken in de praktijk
Graag uw oordeel of de uitwerking in de bijlage van de kerntaken die in Woudschoten 2019 zijn vastgesteld, voor u hanteerbaar en duidelijk is. Dit is het vervolg op een eerste uitwerking, waarop van verschillende kanten commentaar is geleverd. Het kringbestuur is voornemens, hiermee in te stemmen.