Lidmaatschap

 
De Huisartsenkring De Gelderse Rivieren behartigt de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners (-groepen), gemeenten, patiëntenvereniging, regionale huisartsenorganisaties en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een stevig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Het lidmaatschap van onze huisartsenkring brengt u ook nog andere voordelen zoals:

 • Vervullen van intermediaire- en informerende rol tussen u en de LHV.
 • Behartigen van uw belangen bij diverse partijen, onder andere de zorgverzekeraars.
 • Ondersteunen en adviseren van u als lid, individueel of in groepsverband.
 • Verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties, waardoor er samen meer wordt bereikt voor u.
 • Ondersteunen van u en uw collega’s bij afspraken over zorg aan specifieke groepen patiënten in uw praktijk (ouderen, jeugd, ggz en gehandicaptenzorg).
 • Wij zorgen voor randvoorwaarden voor vernieuwingen die u wilt doorvoeren in de praktijk.

Dat realiseren we door:

 • Vertegenwoordigen van de huisartsen in De Gelderse Rivieren in de LHV ledenraad.
 • Onderhouden van actief contact met de leden door bijeenkomsten, overleg met Regionale Huisartsen Organisaties en het houden van ledenraadsvergaderingen 6 keer per jaar.
 • Behartigen van belangen van de leden bij de voor de regio relevante zorgverzekeraars voor en na contractering.
 • Deelnemen namens huisartsen aan regionaal overleg met o.a. de GGD, ROAZ en de Veiligheidsregio
 • Aanbieden van Mentorschap: ervaren huisarts-mentoren lopen een tijd op met minder ervaren huisartsen (mentees).
 • Faciliteren van de Wagro De Gelderse Rivieren voor meer contact tussen waarnemers en het verzorgen van gerichte nascholing.
 • Toegang geven tot belangrijke en actuele dossiers via onze website.
 • Informeren over actuele zaken via de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over belangrijke ontwikkelingen t.a.v. zorgverzekeraars en financiering
 • Afsluiten van zorg-inhoudelijke raamovereenkomsten om u administratieve lasten te besparen.
 • Verlenen van directe toegang tot HAweb waardoor u mee kunt discussiëren over belangrijke onderwerpen of informatie kunt uitwisselen met collega’s.
 • Organiseren van themabijeenkomsten over actuele onderwerpen.
 • Coördinatie van regionaal kwaliteitsbeleid, waaronder aanstellen PAM en verzorgen EKC-training.

Doordat bijna alle huisartsen lid zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen goed behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort.
Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.

Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op het vakblad Medisch Contact.

Contributie

Voor 2019 is de hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van Huisartsenkring De Gelderse Rivieren:

Klasse I      aios
€       -,--      (vrijgesteld van contributiebetaling)
Klasse II rustende leden   €    27,50     (vrijwillige bijdrage)
Klasse III hidha/waarnemer  €    87,00     (en ‘anders’ werkzame huisartsen)
Klasse IV 0 t/m 0,5 fte        €   116,--
Klasse V > 0,5 fte           €   231,--

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de landelijke contributie voor u is.

Aanmelden

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?